MKA00372SADR

Tahir Ahmed Sahib​
Sadr Majlis Khuddamul Ahmadiyya Canada

sadr@khuddam.ca

ATFAL NATIONAL AMILA 2022-2023

Muhtamim Atfal - Tauseef Ahmad

Tauseef Ahmad Sahib

Muhtamim Atfāl

atfal@khuddam.ca

Naib Muhtamim Atfal - Salman Rehan
salman rehan Sahib

Naib Muhtamim

salman.rehan@atfal.ca

Naib Muhtamim Atfal - Ali Uzair Ahmad
Ali Uzair Ahmad Sahib

NAIB MUHTAMIM

Ali.Uzair.Ahmad@atfal.ca

Naib Muhtamim Atfal - Nasir Luqman Hameed
Luqman Hameed sahib

Naib Muhtamim

luqman.hameed@atfal.ca

Naib Muhtamim Atfal - Areeb Ahmed Khan
Areeb Ahmed Khan Sahib
Naib Muhtamim

areeb.khan@ATFAL.CA
image

Touseef Ahmed Rehan Sahib

Secretary ‘Umūmī Atfal

umumi@atfal.ca

Murabi Atfal - Asad Zafar
Asad Zafar Sahib |
Murabbi Atfal

murabbi@atfal.ca
Secretary Tarbiyat - Mustajab Qasim Sahib

Mustajab Qasim Sahib

Secretary Tarbiyat

tarbiyat@atfal.ca

Secretary Talim - Naveed Chattha Sahib

Naveed Ahmad Chatha Sahib

Secretary Talim

talim@ATFAL.CA

Secretary Khidmat Khalq - Waqas Naveed Sahib
Waqas Naveed Sahib
Secretary Khidmat Khalq

khidmatkhalq@ATFAL.CA
Secretary Sehat Jismani - Luqman Ahmad

Luqman Ahmad Sahib

Secretary Sehat Jismani

sehatjismani@ATFAL.CA

Secretary Waqf Jadid - Mohsin Abdullah
Mohsin Abdullah Sahib
Secretary Waqf Jadid

waqfjadid@ATFAL.CA
Secretary Mal - Idrees Khawar Sahib
Muhammad Idrees Khawar Sahib
Secretary Mal

mal@ATFAL.CA
Secretary Ishaat - Irfaq Ahmad Sahib
iRFAQ AHMAD Sahib
Secretary Ishaat

ishaat@ATFAL.CA
Secretary Tajnid - Adnan Hamid Sahib
Adnan Hamid Sahib
Secretary Tajnid

tajnid@ATFAL.CA
Secretary Waqar Amal - Haris Mohar
Haris Ahmad Mohar Sahib
Secretary Waqar Amal

waqaramal@ATFAL.CA
Secretary Sanat o Tijarat - Najeeb Tariq
Najeeb Ahmad Tariq Sahib
Secretary Sanat-o-Tijarat

sanatotijarat@atfal.ca

REGIONAL NAZIMIN